Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางนิตยา นาส้มกบ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมของโรงเรียนที่น่าสนใจ

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู โดย CPM1 LIVE

แผนที่โรงเรียนบ้านซับพระไวย์

โรงเรียนอื่น ๆ ภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโพนทอง ห้วยบง