ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมของโรงเรียนที่น่าสนใจ

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู โดย CPM1 LIVE 

แผนที่เส้นทาง โรงเรียนบ้านซับพระไวย์

Facebook โรงเรียนบ้านซับพระไวย์

โรงเรียนอื่น ๆ ภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา โพนทองห้วยบง