บุคลากร
นายวราเมธ  ชูสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าานซับพระไวย์
นางพรศรี  ดีแซง
ครู  ชำนาญการพิเศษ

นางดรัญภรัท  งามสมบัติ
ครู  ชำนาญการพิเศษนายสุเทพ  แสงสุระ
ครู  ชำนาญการพิเศษนางสาวจันทนา  ชนะหาญ
ครู  ชำนาญการพิเศษ

นางดาราวรรณ  จันทร์ห้างหว้า
ครู  ชำนาญการพิเศษ
นางสาวมยุรี  ศรีพล
ครู คศ.1