ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านซับพระไวย์  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000  (044-870309)

E-Mail  sabpawi2555@gmail.com